dilluns, 7 de juliol del 2008

Ple Extraordinari Dimarts 8 de juliol.


Decret núm.: 271 /2008

Simat de la Valldigna, 7 de juliol de 2008

SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, convinc en convocar sessió extraordinària urgent del Ple de l’Ajuntament, a celebrar amb les dades i l’odre del dia que tot seguit s’indica:

Data: dimarts 8 de juliol de 2008 Hora: 9:00 h (9 del mati)

Lloc: Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA:

1. RATIFICACIO DE LA URGÈNCIA:

2. ASSUMPTES D’INTERÈS MUNICIPALS:

2.1 Aprovació expedient de contractació de l’obra “Ampliació Casa de la Musica, 2008” inclosa en el PPOS 2008.

I, perquè conste, signe davant de la Secretària de la Corporació Local.

L’alcalde, La secretària,