dilluns, 30 de juny del 2008

PP i PSOE de Simat, rebutgen la moció per posar el nom de Guillem Agulló a un carrer.


Al Plenari d´ahir dilluns, es va presentar una moció consensuada entre ERPV, EU/ACAIS, MAULETS i BLOC, per a la petició d´un carrer amb el nom de GUILLEM AGULLÓ, el jove nacionalista assassinat ara fa 15 anys, què representa un símbol de la lluita per a la llibertat d´expressió, i un símbol per a milers de joves d´aquella generació que formaven part del jovent independentista.

Des del Bloc, volem remarcar què aquesta iniciativa va estar a càrrec del Col.lectiu Maulets, què va presentar la moció el passat mes de març, sense que l´Alcalde del PP la tramitara al Plenari.

Una vegada més, les forces pro-espanyolistes PPPSOE, s´han posat d´acord per a temes fonamentals per a ells i han tombat aquesta moció.

Ací teniu el contingut de la moció.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS, MAULETS, BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ (BNV), ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ (ERPV) I ESQUERRA UNIDA/ARC IRIS (EU-ACAIS).

MOCIÓ PER TAL DE DEMANAR QUE ES CONCEDEIXI EL NOM DE “GUILLEM AGULLÓ” A UN CARRER DEL POBLE.

Atès que enguany es conmemora el 15é aniversari de la mort de Guillem Agulló, Jove independentista militant de Maulets, el qual va ser brutalment assassinat a mans de joves d´ideologia feixista.

Atesos els recents casos d´agressions de carácter xenòfob, feixista i espanyolista perpetrades en diferents punts dels Països Catalans, com les recents agressions a Castelló de la Plana, Xàtiva, València, Gandia, Sabadell o Silla.

Conscients de la creixent sensibilitat al si de la societat envers aquestes agressions i l´alarma social que generen;

I coneixedors de l´especial preocupació dels i les membres del Consistori envers aquests actes despreciables i de la capacitat del Consistori d´utilitzar els recursos a l´abast per tal de perpetuar la necessària memoria de fets que han de ser coneguts per les generacions actuals i futures;

SOL.LICITEM EN PLE MUNICIPAL:

Que s´atorgue el nom de “GUILLEM AGULLÓ” a un carrer del municipi; i alhora s´utilitzin els mitjans i recursos a l´abast del Consistori per tal de donar suficient difusió a l´acte en quesito, a fi i efecte que aquest gest siga conegut pel màxim de ciutadans i ciutadanes del municipi.

Simat de la Valldigna, 30 de juny de 2008.


dijous, 26 de juny del 2008

Plenari, dilluns 30 de juny 2008.


Decret núm.: 264 /2008
Simat de la Valldigna, 25 de juny de 2008

SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, convinc en convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, a celebrar amb les dades i l’odre del dia que tot seguit s’indica:

Data: dilluns 30 de juny de 2008 Hora: 19:30 h (7.30 de la vesprada)
Lloc: Casa Consistorial
ORDRE DEL DIA:

1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
1.1 Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el 1 d’abril de 2008.
1.2 Aprovació certificació num 17 i ultima de l’obra “ Centre assistencial”.
1.3 Donar compte de la Resolució d’aprovació de la liquidació del pressupost 2007.
1.4 Donar compte de la Resolució d’aprovació de l’expedient de MC 2/08 d’Incorporació de Romanent.
1.5 Examen i aprovació de l’expedient de MC 3/08 de Crèdits extraordinari i Suplement de crèdits.
1.6 Aprovació de la modificació del regim d’indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats.
1.7 Aprovació regim dedicació recollit en l’article 75.2 de la Llei Reguladora de Bases de Regim Local referits als membres de les Corporacions Locals.
1.8 Aprofitament de caça del mont municipal: Adjudicació.
1.9 Aprovació del dies festius del Calendari Escolar 2008/2009.
1.10 Aprovació calendari laboral any 2009.
1.11 Aprovació del model de conveni de col·laboració sobre l’Agència de Lectura entre la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
1.12 Aprovació inici expedient de desafectació de 101.74 m2 del pati del CP Valldigna i sol·licitud d’autorització prèvia a la Conselleria d’Educació.
1.13 Aprovació provisional alteració qualificació jurídica del Bar Les Foies.
1.14 Moció del grup municipal Esquerra Republicana:
1.14.1 Moció sobre elaboració de pressupostos participatius.
1.14.2 Moció per demanar que es concedeixi el nom de “ Guillem Agulló’ a un carrer del poble.
1.14.3 Moció del grup municipal Esquerra Republicana:
1.14.4 Moció per incloure la vacuna contra el pneumococ en el calendari de vacunacions.
1.14.5 Moció proposant la creació del Consell de Participació Ciutadana.
1.14.6 Moció demanat un estudi científic sobre el cicle integral de l’aigua.
1.14.7 Moció sobre noves energies.
1.14.8 Moció referent a les bandes reductores de velocitat.
1.15 Moció del grup municipal PSPV-PSOE sobre la proposta de la jornada laboral presentada a la Unió Europea.
1.16 Moció del grup municipal EU-ACAIS sobre les hores de la setmana laboral.
1.17 Moció del grup municipal BLOC sobre declaració de Bens de Rellevància Local.

2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA.
3. TORN D’INTERVENCIONS.

I, perquè conste, signe davant de la Secretària de la Corporació Local.
L’alcalde, La secretària,

dimarts, 24 de juny del 2008

A Simat es va aprovar la moció presentada pel Bloc, de recolzament a aquesta llei foral.


EL BLOC, SATISFET PER L’AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ CAUTELAR DE LA LLEI DE RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIAL


El diputat autonòmic del BLOC, Josep Maria Pañella, s’ha contratulat “per l’aixecament pel Tribunal Constitucional de la suspensió cautelar de la llei de Règim Econòmic Matrimonial, que van aprovar en el seu dia les Corts Valencianes i que és la primera disposició legal per recuperar el Dret Civil Valencià, abolit després del Decret de Nova Planta per Felip V i que mai vam recuperar, a diferència de Catalunya, Balears i Aragó, on sí que va tornar a entrar en vigor, i d’Euskadi i Navarra, on mai va ser abolit”. En aquest sentit, Pañella ha considerat “absurd argumentar cap igualtat dels ciutadans davant al llei per presentar recurs d’inconstitucionalitat quan la meitat dels habitants de l’estat es regeixen per formes pròpies de dret civil, i només els valencians estàvem subjectes a l’anomenat “règim comú”.
El diputat nacionalista ha assegurat que “ni el dret civil propi que volem recuperar és cap antigalla, com s’ha volgut presentar pel fet que es remunte a Jaume I, ja que el dret civil general es basa en el Dret Romà, encara més antic, ni és cap mesura contrària als interessos de la dona, ben al contrari, i la prova és que la separació de béns, que sempre ha regit a Catatalunya, era i és considerada molt mes progressista i positiva per a la dona que el sistema de ganancials del dret comú, ja que permet a la dona desenvolupar la seua pròpia activitat econòmica sense haver de dependre del marit; en aquest sentit, argumentar que “almenys així se li garanteix el 50% en cas de separació matrimonial” és continuar considerant la dona com un sujecte passiu que ni aporta al matrimoni béns ni en guanya mentre aquest funciona, com si haguera de dependre només del marit, una concepció que, diguen el que diguen els seus defensors, no té res de progressista ni de feminista”.
Pañella ha assegurat que “aquest seria un bon moment per a que el govern central enretirara un recurs absurd com aquest, i per això emplacem els socialistes valencians per a que es posicionen al costat dels legítims interessos del nostre país, i pressionen el govern de Zapatero per a que el retire i respecte les competències que l’Estatut d’Autonomia vigent ens atorguen a les Corts i al govern valencià en matèria de dret civil”.

dimarts, 17 de juny del 2008

VINE AMB EL BES! (BLOC D´ESQUERRES I SOBIRANISTA)


OBJECTIUS I FINALITATS DEL BLOC D’ESQUERRES I SOBIRANISTA (BES)

Explicació de motius

La situació del País Valencià, quant al seu moment evolutiu, tant pel que fa a la consciència nacional com a la situació de desenvolupament social, ens porta a considerar la necessitat de disposar d’una eina política útil per a assolir la Sobirania del nostre País i aprofundir en la millora de les condicions objectives de vida i de la sostenibilitat del creixement econòmic. Aquesta eina política és, si més no, el Bloc Nacionalista Valencià, però en la mesura que el procés de redreçament nacional està en un moment de gran fragilitat, i les propostes socials i ecològiques estan fragmentades de forma molt preocupant en diversos col·lectius i partits polítics, considerem necessari que el BLOC no siga un partit ideològicament uniforme, ans al contrari, el BLOC ha de donar cabuda a totes les sensibilitats nacionals i ideològiques democràtiques i progressistes que conviuen al si de la societat valenciana, sobretot després de les experiències anteriors, on els partits de l’esquerra espanyola han estat del tot incapaços de donar les respostes adients a les necessitats del nostre País. És dintre d’aquest marc general on el BES es proposa actuar, amb els següents objectius i finalitats.

Objectius del BES
1- Facilitar el debat d’idees i estratègies.
2- Articular, al si del BLOC, els espais socials tradicionalment situats a l’esquerra.
3- Ampliar l’espai d’actuació del BLOC cap a sectors socials que giren al voltant d’opcions polítiques de l’esquerra espanyola.
4- Afavorir el diàleg amb la resta d’opcions polítiques nacionalistes I d’esquerra.
5- Dinamitzar la participació dels militants i simpatitzants en les tasques socials i de la vida interna del partit.

Finalitats del BES
1- Enfortir el Bloc Nacionalista Valencià
2- Assolir la Sobirania del País Valencià.
3- Construir una societat Justa, Solidària i Democràtica.
4- Articular un espai progressista que faça possible un Govern de la Generalitat d’esquerres i nacionalista.
5- Integrar el nacionalisme valencià d’esquerres en un projecte comú i socialment transformador.
Vols rebre més informació sobre el BES? Escriu-nos blocsimat@gmail.com

L´Ajuntament de Simat, ja va condemnar l´atemptat al aprovar una moció.


LES CORTS INSTEN EL GOVERN D'ESPANYA A ELABORAR UN ESTUDI DE L'ATEMPTAT EN LA SEU NACIONAL DEL BLOC

El passat 9 d’octubre va explosionar un artefacte incendiari a les portes de la seu nacional del BLOC. Els nostres diputats van presentar una proposició no de llei que, a més de condenar aquest atemptat, demanava que s’investigara l’explosió. De fet, el cas està en mans de l’audiència nacional. En les Corts, dimarts 17, s’ha debatut aquesta proposta. El PSOE va esmenar el nostre text. Enric Morera va transaccionar-lo a fi d’aconseguir el màxim consens possible en un tema tant delicat. Finalment, tots els grups parlamentaris, inclòs el PP, han aprovat una esmena transaccional que suposa un pas històric cara a reconèixer la violència que pateixen partits, entitats i persones, com el BLOC. Morera ha apuntat que, tot i que arriba tard, la proposta ha volgut fer justícia amb el nostre passat, amb als atemptats que van patir Fuster i Sanchis Guarner, i atacs com els que militants i seus nacionalistes i d’esquerres han vingut patint històricament al País Valencià.
Pel seu interès i perquè suposa un pas endavant, vos adjuntem el text de la proposta aprovada finalment:
1.- Les Corts condemnen les acciones violentes que, des d’organitzacions d’ultradreta i neonazis, venen patint persones, entitats i formacions polítiques progressistes i nacionalistes de la Comunitat Valenciana i que, segons l’informe Raxen, situa la nostra Comunitat al capdavant de les autonomies espanyoles en violència racista i xenòfoba. Alhora, Les Corts manifesten la seua solidaritat amb les persones, entitats i formacions polítiques que les pateixen.
2.- Les Corts Valencianes insten al Consell de la Generalitat a dirigir-se al Govern d’Espanya a) perquè continue aplicant les mesures necessàries que eviten que eixe tipus d’accions vandàliques i antidemocràtiques puguen seguir produint-se. b) perquè elabore un estudi detallat del contingut de l’artefacte que va explosionar la nit del 8 al 9 d’octubre del 2007 en la seu nacional del BLOC, així com sobre les línies de treball que s’estan desenvolupant al voltant de l’atemptat, sempre i quan el coneixement d’aquestes dades no afecte substancialment la investigació policial i al procediment judicial en curs. c) perquè, en col•laboració amb l’administració autonòmica, continue desenvolupant i, en la mesura del possible, reforce les investigacions dirigides a conèixer l’origen i les activitats de les bandes terroristes d’ultradreta i neonazis d) perquè decrete les mesures escaients per evitar la difusió de les activitats d’aquestes bandes terroristes per internet. e) perquè estudie la petició de crear una fiscalia especialitzada en aquest tipus d’accions violentes.
3.- El Consell donarà compte a aquestes Corts de les gestions realitzades i del grau de compliment de la present resolució en un termini màxim de sis mesos.

dilluns, 16 de juny del 2008

Èxit de participació.


CONFERÈNCIA NACIONAL
La Conferència Nacional del BLOC va ser tot un èxit organitzatiu i polític. 400 persones, entre militants i simpatitzants, van escoltar les bones pràctiques que han portat l’èxit electoral a municipis com Sueca, Muro o Xeresa; van seguir amb interés la taula redona dels partits nacionalistes de l’estat i, sobretot, van participar activament en la discussió de les conclusions del procés de debat que s’havia iniciat a principis del mes de maig. Se n’ha pres bona nota, coneixem el diagnòstic i ara cal començar a posar en marxa allò que la nostra gent ha demanat i ha proposat. Per tot això, recordeu que si voleu rebre al vostre correu electrònic una còpia del text complet de les conclusions, solament heu de demanar-lo al correu bloc@bloc.ws amb les vostres dades personals i el col.lectiu al què pertanyeu.


diumenge, 1 de juny del 2008EL PNB, CIU, NABAI, BNG I PSM PARTICIPEN EN LA CONFERÈNCIA NACIONAL DEL BLOC
La secretària d’organització del BLOC, Pepa Chesa, ha presentat aquest matí la Conferència Nacional que tindrà lloc el dissabte 14 de juny en la Universitat Politècnica de València. Tal com ha informat Chesa, que presideix la Comissió Organitzadora de la Conferència, aquest acte –que està contemplat als Estatuts del BLOC– és la culminació d’un procés de debat intern que des del passat mes d’abril s’ha establer al si de l’organització i que ha servit per tractar quina ha de ser l’estratègia que ha de seguir el nacionalisme en els propers anys.
Chesa ha assenyalat que en la Conferència Nacional participaran més de 400 militants amb l’objectiu de millorar l’estratègia del BLOC des de tres punts de vista. “Estratègia interna, que afecta a l’organització. Estratègia Externa que afecta a la comunicació. I, finalment, estratègia discursiva. I tot això a fi que el BLOC siga percebut com una opció política útil per a la societat valenciana i avançar en el procés de modernització interna de l’organització”.
La secretària d’organtizació ha assenyalat que en el procés previ de debat han participat més d’un miler de militants que s’han reunit en 110 reunions amb col·lectius locals i comarcals del BLOC.
Chea ha assenyalat que el BLOC ha plantejat la Conferència Nacional com un instrument “on millorar la manera de comunicar-nos amb la societat valenciana i fer possible visualitzar un tercer espai en la política valenciana que, més enllà de la batussa diària del PP i del PSOE, present solucions a la ciutadania des d’un projecte lligat al territori, reivindicatiu davant la marginació econòmica que patim de l’Estat i garant d’unes polítiques progressistes que afavorisquen en la cohesió social, el canvi de model productiu i la defensa de l’entorn natural”.
Chesa ha destacat també que la Conferència Nacional ha reservat un lloc per al debat de Bones Pràctiques Polítiques on quatre càrrecs públics del BLOC explicaran a la militància “les pràctiques polítiques que els han portat a obtindre els resultats electoral al seus pobles”. En aquest sentit, participaran els alcaldes de Xeresa, Tomàs Ferrandis, Muro, Rafael Climent i Sueca, Joan Baldoví, a més del regidor de Castelló, Enric Nomdedéu.
Finalment, i en com a acte de cloenda de la conferència, tindrà lloc un interessant debat “Nacionalisme / bipartidisme” on les principals forces polítiques de l’Estat debatran sobre els reptes a superar en el segle XXI per part de les forces nacionalistes dintre d’un clima polític i mediàtic cada vegada més procliu al bipartidisme estatal.
La taula rodona estarà formada per: Iñaki Anasagasti, senador del Partit Nacionalista Basc Francisco Jorquera, diputat al Congrés dels Diputats del BNG Antoni Vives, vicesecretari general del Convergència Democràtica de Catalunya Pere Sampol, senador del PSM-EN Koldo Amesketa, vicepresident del Parlament del Navarra per Nafarro Bai Josep Maria Pañella, president del BLOC i diputat als Corts Valencianes