dijous, 26 de juny del 2008

Plenari, dilluns 30 de juny 2008.


Decret núm.: 264 /2008
Simat de la Valldigna, 25 de juny de 2008

SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, convinc en convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, a celebrar amb les dades i l’odre del dia que tot seguit s’indica:

Data: dilluns 30 de juny de 2008 Hora: 19:30 h (7.30 de la vesprada)
Lloc: Casa Consistorial
ORDRE DEL DIA:

1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
1.1 Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el 1 d’abril de 2008.
1.2 Aprovació certificació num 17 i ultima de l’obra “ Centre assistencial”.
1.3 Donar compte de la Resolució d’aprovació de la liquidació del pressupost 2007.
1.4 Donar compte de la Resolució d’aprovació de l’expedient de MC 2/08 d’Incorporació de Romanent.
1.5 Examen i aprovació de l’expedient de MC 3/08 de Crèdits extraordinari i Suplement de crèdits.
1.6 Aprovació de la modificació del regim d’indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats.
1.7 Aprovació regim dedicació recollit en l’article 75.2 de la Llei Reguladora de Bases de Regim Local referits als membres de les Corporacions Locals.
1.8 Aprofitament de caça del mont municipal: Adjudicació.
1.9 Aprovació del dies festius del Calendari Escolar 2008/2009.
1.10 Aprovació calendari laboral any 2009.
1.11 Aprovació del model de conveni de col·laboració sobre l’Agència de Lectura entre la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
1.12 Aprovació inici expedient de desafectació de 101.74 m2 del pati del CP Valldigna i sol·licitud d’autorització prèvia a la Conselleria d’Educació.
1.13 Aprovació provisional alteració qualificació jurídica del Bar Les Foies.
1.14 Moció del grup municipal Esquerra Republicana:
1.14.1 Moció sobre elaboració de pressupostos participatius.
1.14.2 Moció per demanar que es concedeixi el nom de “ Guillem Agulló’ a un carrer del poble.
1.14.3 Moció del grup municipal Esquerra Republicana:
1.14.4 Moció per incloure la vacuna contra el pneumococ en el calendari de vacunacions.
1.14.5 Moció proposant la creació del Consell de Participació Ciutadana.
1.14.6 Moció demanat un estudi científic sobre el cicle integral de l’aigua.
1.14.7 Moció sobre noves energies.
1.14.8 Moció referent a les bandes reductores de velocitat.
1.15 Moció del grup municipal PSPV-PSOE sobre la proposta de la jornada laboral presentada a la Unió Europea.
1.16 Moció del grup municipal EU-ACAIS sobre les hores de la setmana laboral.
1.17 Moció del grup municipal BLOC sobre declaració de Bens de Rellevància Local.

2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA.
3. TORN D’INTERVENCIONS.

I, perquè conste, signe davant de la Secretària de la Corporació Local.
L’alcalde, La secretària,