dijous, 22 de maig del 2008

Convocatòria Plenari Dilluns 26 de maig.Decret núm.: 208/2008
Simat de la Valldigna, 22 de maig de 2008

SEBASTIAN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, convinc en convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, a celebrar amb les dades i l’odre del dia que tot seguit s’indica:

Data: dilluns 26 de maig de 2008 Hora: 19:30 h (7.30 de la vesprada)
Lloc: Casa Consistorial
ORDRE DEL DIA:

1r. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:

Pressa de possessió del regidor Rafael Cabanilles Insa.
Examen i aprovació, si escau, actes de les sessions celebrades els dies 28 d’abril i 12 de maig de 2008.
Aprovació projecte de l’obra “ Millora Casa de la Musica, 2008”.
Adjudicació, si escau, del contracte de serveis “ Bar Poliesportiu”.
Mocions del grup municipal BLOC:
1.5.1.Mocio sobre l’aplicació de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació.
de dependència.
1.5.2 Moció relativa al desenvolupament del Dret Foral Valencia.
Moció del grup municipal Esquerra Republicana:
1.6.1 Moció per a fomentar l’estalvi d’aigua.
1.6.2 Moció per el avortament lliure.
1.6.3 Moció per la llibertat de Franki.
1.6.4 Moció per uns pressupostos participatius.


2r. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
3t. TORN D’INTERVENCIONS

I, perquè conste, signe davant de Secretari de la Corporació Local.
L’alcalde, La secretaria,

El President del BLOC, demà divendres, a Simat.


El Diputat del Bloc-Compromís a les Corts Valencianes, i President del Bloc Nacionalista Valencià, Josep Mª Pañella, serà el moderador a la taula rodona què organitza l´entitat Cívica Nacionalistes de La Valldigna, demà divendres a les 19:30, al Monestir de Simat.

La taula rodona, "Passat, present i futur del Monestir de Valldigna" comptarà amb la parfticipació de Jose Manuel Martínez (Arqueòleg), Joan Papell (president de l´Arxiu bibliogràfic de Santes Creus), Albert Girona i Joan Brines (Universitat de València), i estarà moderada pel mateix Pañella.


En acabar, hi haurà un sopar al Bar de la Llar dels Jubilats, on a més del Diputat de Les Corts, es podrà gaudir d´una bona companyia de tots els conferenciants. Per assistir al sopar, cal què confirmeu al telèfon 696 195 695.


dimecres, 21 de maig del 2008

El BLOC sol.licita informació a l´Alcalde sobre els asfaltatges de camins.Al passat plenari d´abril, el Grup Municipal del Bloc, a l´Ajuntament de Simat, va sol.licitar tota la informació relativa als arreglaments i asfaltatges de camins rurals què s´han dut a terme des de l´any passat fins ara.


* Sol.licitant informe escrit de totes les parcel.les públiques i privades arreglades i/o asfaltades des de l´estiu passats fins ara.

* Sol.licitant informe del cost total d´aquestes accions i les ajudes que han arribat i/o sol.licitat al respecte.

* Sol.licitant informe dels criteris adoptats per a l´elecció de camins a arreglar, sense consulta ni convocatòria del Consell Agrari Local, el qual deuria ser el què tinguera la capacitat de decissió d´aquests assumptes.

NOTA: El BLOC de Simat disposa ja de part d´aquesta informació sol.licitada i la vol posar a disposició de tot aquell interessat en consultar-la, només es teniu que dirigir a qualsevol dels nostres regidors a l´Ajuntament. Juli Ibáñez (tots els dilluns a l´Ajuntament, fins les 14h.) Si voleu també adreceu-vos al nostre mail simat@bloc.ws

Taula Rodona, divendres 23, al Monestir.

Aquest divendres 23, a les 19.30h. al Monestir de La Valldigna, l´Associació Cívica Nacionalistes de la Valldigna, realitzarà una taula rodona per tancar el cicle de conferències que s´han estat realitzant, sobre L´Art a La Valldigna.
La taula rodona, "Passat, present i futur del Monestir de Valldigna" comptarà amb la parfticipació de Jose Manuel Martínez (Arqueòleg), Joan Papell (president de l´Arxiu bibliogràfic de Santes Creus), Albert Girona i Joan Brines (Universitat de València).
En acabar la taula rodona, hi haurà un sopar, per confirmar l´assistència cal que truqueu als números 670964599 i 696195695

dilluns, 19 de maig del 2008

Moció Dret Foral Valencià.

Agustina Brines i Sirerol, i Juli Ibáñez Montagud, regidors del Grup Polític Municipal del BLOC de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, presenten al Ple la següent Moció, pel que fa al desenvolupament del Dret Foral valencià.

MOCIÓ

La reforma de l’Estatut d’Autonomía va assignar, en el seu article 49.1 i la seua disposició transitòria tercera, la competència exclusiva sobre el Dret Civil Foral valencià a la Generalitat.

La Llei Valenciana sobre Règim Econòmic Matrimonial va ser aprovada el 20 de març del 2007. Suposava un pas important en la recuperació i actualització del dret civil valencià per adoptar com a règim econòmic comú matrimonial la separació de bens sobre la “ganancial castellana” que ara està en vigor.

El Govern de l´Estat Espanyol ha recorregut davant el Tribunal Constitucional la Llei Valenciana de Règim Econòmic Matrimonial i ha sol·licitat la seua suspensió cautelar.

Per tot això, proposem al Ple els següents acords:

1.- El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna es dirigeix al president del Govern de l´Estat Espanyol a fi de manifestar-li la seua preocupació davant la interposició del recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 10/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de Règim Econòmic Matrimonial, i per demanar-li la seua immediata retirada ja que el nostre Estatut d’Autonomia, art. 49.1 2a, atorga a la Generalitat la competència sobre legislació civil.

2.- El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna manifesta que, respecte a la nova legislació que siga objecte de desplegament autonòmic, els valencians i valencianes farem valdre el mateix respecte i un tracte igual i sense cap tipus de greuge ni discriminació amb els altres territoris amb dret civil foral propi que gaudeixen també de competència legislativa plena en la matèria, llevat que la legislació valenciana esdevinguera en límit incompatible amb els valors d’una societat democràtica avançada. També ens comprometem a que la nova legislació responga al principi de la màxima llibertat individual que impregna el nostre dret civil foral.

3.- El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna dóna suport al treball realitzat per les Corts Valencianes en recuperació del nostre dret civil dins el marc estatutari i constitucional i insten al Consell a desplegar una campanya de comunicació a fi de divulgar a tota la ciutadania del País Valencià les novetats del nou règim econòmic matrimonial, en especial a tots els registres civils de manera que les persones que formalitzen, davant aquests organismes, expedient matrimonial coneguen amb antelació la nova regulació.

4.- El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna insta el Consell a aprofundir, durant aquesta legislatura, en la recuperació i actualització del dret foral valencià, pel que fa a les matèries de dret successori, que haurà d’incloure la llibertat de testar, i de règim d’obligacions i contractes, contemplats en el nostre dret històric valencià.

5.- Siga lliurada còpia de la present moció als Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes i a la Presidència del Govern de l´Estat Espanyol.

Simat de la Valldigna, 12 de maig de 2008.

SIGNAT SIGNAT

AGUSTINA BRINES (Regidora) JULI IBÁÑEZ (Regidor)

dilluns, 12 de maig del 2008

Moció que es presentarà al proper Ple de maig.

MOCIÓ SOBRE L'APLICACIÓ DE LA LLEI DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDECIA.

Agustina Brines i Sirerol, i Juli Ibáñez Montagud, Regidors del Grup municipal del BLOC a l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, en nom i representació del mateix i a l'empara del que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, així com en el RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, presenten per al seu debat i votació davant d'aquest Ple, la següent:

MOCIÓ

En 2010, l'estat espanyol tindrà més de tres milions de persones que presenten alguna diversitat funcional que li ha causat i li pot arribar a causar una dependència a l'hora de realitzar les activitats de la vida diària o necessitats de suport per a mantindre i fomentar l'autonomia personal en igualtat d'oportunitats, tal com es va reflectir en el Llibre Blanc de la Dependència elaborat pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials, a través de la seua Secretaria d'Estat de Serveis Socials, Família i Discapacitat.

No obstant això, cal destacar que en aquest estudi no s'incorporen altres persones en situació de dependència incloses com a beneficiàries en l'esmentada llei com les persones amb malaltia mental i els menors de 0 a 3 anys en situació de dependència, per tant aquesta xifra encara és major quant a les persones afectades sense estar ateses amb responsabilitat pública amb els mitjans humans i materials necessaris fins a aquestos moments. Encara que, com és sabut, la tasca de cures i atenció recau en les famílies, sobretot, en les dones, principals cuidadores.

Davant d'aquesta situació d'urgència social, en l'anterior legislatura, aconseguir un pacte social per a l'aprovació de la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de Dependència va ser un dels compromisos prioritaris en matèria de política social.

L'aprovació de la llei estatal suposa una consolidació de drets fent justícia amb aquelles persones que han sigut les grans oblidades fins ara: les persones majors, les persones amb discapacitat física i / o amb diversitat funcional, i, molt especialment, les persones amb malaltia mental.

Al País Valencià, al voltant d'unes 280.000 persones tenen dret, reclamable judicialment, al ser un dret subjectiu, a l'atenció, intervenció i prestació de serveis en funció del grau i la intensitat de la dependència Reconeguda després de la valoració, així com l'atenció a la prevenció.

Respecte la posada en posada en marxa i funcionament el govern valencià del PP ha apostat per crear serveis de gestió privada paral·lels al sistema públic per al seu desenvolupament.

Es regula la iniciativa privada com a part del sistema de serveis socials com a prestadors prioritaris dels serveis, jugant un paper més destacat en l'atenció a la dependència en les seues diverses poblacions (persones majors, persones amb discapacitat, persones amb malaltia mental). Tal com arreplega la resolució de 9 de maig del 2007 de la Conselleria de Benestar Social per la que s'aproven les tarifes de les actuacions, treballs i estudis prestats per l'Agència Valenciana de Prestacions Socials (AVAPSA).

Els ciutadans i les administracions locals estem patint una falta de reconeixement al no participar en la gestió ni tindre's en compte el bagatge ni el camí de la xarxa de Serveis Socials generals amb els que comptem.

A pesar d'haver-se aprovat el Decret 35/2007 de març del Consell de la Generalitat Valenciana, que contempla i determina la presència i participació dels ajuntaments en el Consell que ha de supervisar, debatre i examinar el desplegament de la llei, encara no s'ha convocat, deixant a la improvisació i a la descoordinació l'atenció de les necessitats reals de les persones.

En aquests moments s'han cursat més de 61.000 sol·licituds, i es desconeix quantes han sigut visitades pels 34 valoradors (segons ràtio per al seu funcionament adequat serien necessaris 150). Però el més greu és que encara no s'ha emés cap PIA (Pla d'Atenció Individualitzada) que suposaria la verdadera posada en marxa de la Llei.

Tampoc s'ha especificat quin serà el finançament que destine la Generalitat Valenciana per a garantir la seua aplicació. De fet, el Consell va perdre 595.618 euros per a això enguany passat al no emprar-los en dependència, se li va minorar aquesta elevada quantitat dels ingressos de l'Estat al no executar les actuacions subvencionades dins del Pla d'Acció a Favor de les Persones en situació de Dependència.

No obstant això, l'aposta de l'anomenada llei de dependència, aprovada amb la unanimitat de tots els partits polítics en l'anterior legislatura en l'estat espanyol, s'ha convertit en una arma llancívola en la batalla política del Partit Popular i el PSOE.

Aquest tema tan sensible, que ens afecta a totes les persones, sense distinció, està sent desatés per falta d'acord entre les administracions.

La conseqüència d'aquesta actitud és un greuge i un maltractament territorial. Fet pel PP de forma activa i conscient, amb el seu boicot, bloqueig i paralització de la resolució d'expedients, així com amb la conculcació de drets.

Dos exemples:

D'una banda, la dubtosa legalitat de la modificació legislativa en Els pressupostos del canvi del silenci administratiu de positiu a negatiu al realitzar una sol·licitud, només, succeïx al País Valencià.

D'altra banda, només 7 persones cobren l'ajuda de 405 euros per cuidador familiar quan a Andalusia, són 3.756 les persones que ja l'estan cobrant i en el conjunt de l'Estat espanyol són quasi sis mil les prestacions econòmiques que ja s'estan abonant.

En aquest sentit, el govern central, davant de l'incompliment sistemàtic d'aquesta llei per part d'algunes autonomies com la valenciana No denuncia ni regula un exercici de dret democràtic penalitzant el retard en el conveni o la devolució de les subvencions que no s'han gastat en matèria de serveis i prestacions d'ajuda a la dependència

El resultat és que es continua perjudicant els més necessitats i els seus familiars quan l'important són les persones i no el negoci controlat des de despatxos D'empreses privades amb un full de ruta clara: consolidar un model de mercantilització d'allò social on la necessitat queda subvertida al “negoci – Benefici”.

Basant-se en el que argumenta anteriorment, proposem al Ple l’aprovació dels següents acords:

1r.- Exigir que el Consell abandone la seua actitud obstruccionista i que done solució a les més de 61.000 sol·licituds tramitades.

2n.- Instar a la Generalitat Valenciana a agilitzar les valoracions de les sol·licituds pendents i les emissions de les resolucions oportunes.

3r.- Eliminar la disposició addicional 11 de la Llei De Pressupostos de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2008 que estableix que les persones valorades per la Generalitat Valenciana han d'entendre que la seua sol·licitud ha sigut desestimada si no han rebut resposta en el termini de sis mesos, contravenint la llei 36/2006

4t.- Instar a la Generalitat a què desenvolupe legislativament a la major brevetat l'aplicació de recursos que contempla la llei 36/2006.

5è.- Garantir la suficiència financera per als gastos derivats dels professionals necessaris per a fer front Als plans d'atenció individualitzada (PIE) amb caràcter d'urgència amb contractacions laborals no precàries que reduïsquen la inestabilitat en l'ocupació i milloren la qualitat del servei, al contrari de com es ve practicant amb la constant privatització en el sistema públic de serveis socials

6è.- Exigir l'establiment de mecanismes de llistes d'espera públiques per registre institucional en funció de peticions d'usuaris establint prioritat sobre aquelles persones en situació de gran dependència que en aquests moments no siguen beneficiaris de cap recurs.

7è.- Garantir el finançament i desenrotllament de la cartera de serveis i prestacions destinats a la prevenció de les situacions de dependència (l'anomenada predependència) així com el foment de l'autonomia personal de les persones afectades, disminuint col·lateralment els efectes negatius que té aquesta situació desatesa i de sobrecàrrega per a les seues famílies.

8è.- Impulsar un Pla Municipal per a la Promoció de l'Autonomia Personal i d'Atenció a les persones en situació de Dependència.

9è.- Instar el govern de l´Estat Espanyol al desenvolupament del sistema estatal d'atenció a la dependència i l'aplicació i gaudiment dels drets derivats de la llei progressivament sense perjudici dels ciutadans per qüestions territorials i de color polític. Tal com arreplega la llei 39/2006, les tres administracions han d'actuar conjuntament per a aconseguir un adequat i suficient desenvolupament de la mateixa per a no lesionar els drets, deixant en desemparament, a les persones majors, persones amb discapacitat, persones amb malaltia mental i a les seues famílies, que sol·liciten un dret per llei.

10è.- Que es trasllade del contingut de la present moció i dels acords adoptats a:

- Les associacions i entitats cíviques afectats i sindicats

- President del Govern de l´Estat Espanyol.

- President de La Genaralitat Valenciana

- Ministeri d'Educació, Política social i Esport

- Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana.

- Portaveus i grups parlamentaris en les Corts Valencianes

- Sindicatura de Greuges

- Defensor del Poble

Simat de la Valldigna, 12 de maig de 2008

SIGNAT SIGNAT

AGUSTINA BRINES (Regidora) JULI IBAÑEZ (Regidor)


Moció de suport als "13 de Gandia"

MOCIÓ JA PRESENTADA A L´AJUNTAMENT DE SIMAT I QUÈ ES PRESENTARÀ A LA RESTA D´AJUNTAMENTS D´ARREU DEL PAÍS.
Moció de suport a les 13 persones encausades a Gandia per desordres públics.

El passat 29 de juliol de 2005, a l’Aula Magna de l’Escola Superior Politècnica de Gandia, es duia a terme un acte la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana, entitat coneguda per les seues tesis secessionistes respecte de la unitat de la llengua catalana.

Front a la presència d’aquesta entitat i del sr. Fernando Giner a la aquesta universitat pública, per part de les organitzacions Maulets i la Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans, es convocà un acte de protesta pacífic a favor de la unitat de la llengua. Un cop acabada la concentració de protesta, ja fora del campus universitari foren detingudes 13 de les persones que havien participat en la protesta. Aquesta detenció, practicada per nombrosos efectius de la policia local i nacional, fou del tot desproporcionada, havent-se, fins i tot, apuntat amb una pistola a algunes de les persones i havent resultat lesionat un dels jove per un cop de porra, a banda que la retenció en el carrer durà dos hores, durant les quals les 13 persones estigueren de cara a la paret d’un edifici sota la mirada de la gent que hi passava.

Posteriorment, s’incià un procés judicial contra aquestes 13 persones, estan ara mateix pendent de judici per delicte de desordres públics. Tanmateix, s’inicià un procés contra els agents de la policia local de Gandia per les lesions causades a un dels detinguts. Aquest procés, però ha estat arxivat per no haver estat identificat el policia local que causà les lesions.

És per això que presentem la següent

PROPOSTA D’ACORD

1er. Recolzar políticament les 13 persones detingudes durant aquests actes i demanar-ne l’absolució.

2on. Condemnar les polítiques en contra de la unitat de la llengua catalana, com a llengua pròpia del País Valencià.