dilluns, 12 de maig del 2008

Moció que es presentarà al proper Ple de maig.

MOCIÓ SOBRE L'APLICACIÓ DE LA LLEI DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDECIA.

Agustina Brines i Sirerol, i Juli Ibáñez Montagud, Regidors del Grup municipal del BLOC a l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, en nom i representació del mateix i a l'empara del que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, així com en el RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, presenten per al seu debat i votació davant d'aquest Ple, la següent:

MOCIÓ

En 2010, l'estat espanyol tindrà més de tres milions de persones que presenten alguna diversitat funcional que li ha causat i li pot arribar a causar una dependència a l'hora de realitzar les activitats de la vida diària o necessitats de suport per a mantindre i fomentar l'autonomia personal en igualtat d'oportunitats, tal com es va reflectir en el Llibre Blanc de la Dependència elaborat pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials, a través de la seua Secretaria d'Estat de Serveis Socials, Família i Discapacitat.

No obstant això, cal destacar que en aquest estudi no s'incorporen altres persones en situació de dependència incloses com a beneficiàries en l'esmentada llei com les persones amb malaltia mental i els menors de 0 a 3 anys en situació de dependència, per tant aquesta xifra encara és major quant a les persones afectades sense estar ateses amb responsabilitat pública amb els mitjans humans i materials necessaris fins a aquestos moments. Encara que, com és sabut, la tasca de cures i atenció recau en les famílies, sobretot, en les dones, principals cuidadores.

Davant d'aquesta situació d'urgència social, en l'anterior legislatura, aconseguir un pacte social per a l'aprovació de la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de Dependència va ser un dels compromisos prioritaris en matèria de política social.

L'aprovació de la llei estatal suposa una consolidació de drets fent justícia amb aquelles persones que han sigut les grans oblidades fins ara: les persones majors, les persones amb discapacitat física i / o amb diversitat funcional, i, molt especialment, les persones amb malaltia mental.

Al País Valencià, al voltant d'unes 280.000 persones tenen dret, reclamable judicialment, al ser un dret subjectiu, a l'atenció, intervenció i prestació de serveis en funció del grau i la intensitat de la dependència Reconeguda després de la valoració, així com l'atenció a la prevenció.

Respecte la posada en posada en marxa i funcionament el govern valencià del PP ha apostat per crear serveis de gestió privada paral·lels al sistema públic per al seu desenvolupament.

Es regula la iniciativa privada com a part del sistema de serveis socials com a prestadors prioritaris dels serveis, jugant un paper més destacat en l'atenció a la dependència en les seues diverses poblacions (persones majors, persones amb discapacitat, persones amb malaltia mental). Tal com arreplega la resolució de 9 de maig del 2007 de la Conselleria de Benestar Social per la que s'aproven les tarifes de les actuacions, treballs i estudis prestats per l'Agència Valenciana de Prestacions Socials (AVAPSA).

Els ciutadans i les administracions locals estem patint una falta de reconeixement al no participar en la gestió ni tindre's en compte el bagatge ni el camí de la xarxa de Serveis Socials generals amb els que comptem.

A pesar d'haver-se aprovat el Decret 35/2007 de març del Consell de la Generalitat Valenciana, que contempla i determina la presència i participació dels ajuntaments en el Consell que ha de supervisar, debatre i examinar el desplegament de la llei, encara no s'ha convocat, deixant a la improvisació i a la descoordinació l'atenció de les necessitats reals de les persones.

En aquests moments s'han cursat més de 61.000 sol·licituds, i es desconeix quantes han sigut visitades pels 34 valoradors (segons ràtio per al seu funcionament adequat serien necessaris 150). Però el més greu és que encara no s'ha emés cap PIA (Pla d'Atenció Individualitzada) que suposaria la verdadera posada en marxa de la Llei.

Tampoc s'ha especificat quin serà el finançament que destine la Generalitat Valenciana per a garantir la seua aplicació. De fet, el Consell va perdre 595.618 euros per a això enguany passat al no emprar-los en dependència, se li va minorar aquesta elevada quantitat dels ingressos de l'Estat al no executar les actuacions subvencionades dins del Pla d'Acció a Favor de les Persones en situació de Dependència.

No obstant això, l'aposta de l'anomenada llei de dependència, aprovada amb la unanimitat de tots els partits polítics en l'anterior legislatura en l'estat espanyol, s'ha convertit en una arma llancívola en la batalla política del Partit Popular i el PSOE.

Aquest tema tan sensible, que ens afecta a totes les persones, sense distinció, està sent desatés per falta d'acord entre les administracions.

La conseqüència d'aquesta actitud és un greuge i un maltractament territorial. Fet pel PP de forma activa i conscient, amb el seu boicot, bloqueig i paralització de la resolució d'expedients, així com amb la conculcació de drets.

Dos exemples:

D'una banda, la dubtosa legalitat de la modificació legislativa en Els pressupostos del canvi del silenci administratiu de positiu a negatiu al realitzar una sol·licitud, només, succeïx al País Valencià.

D'altra banda, només 7 persones cobren l'ajuda de 405 euros per cuidador familiar quan a Andalusia, són 3.756 les persones que ja l'estan cobrant i en el conjunt de l'Estat espanyol són quasi sis mil les prestacions econòmiques que ja s'estan abonant.

En aquest sentit, el govern central, davant de l'incompliment sistemàtic d'aquesta llei per part d'algunes autonomies com la valenciana No denuncia ni regula un exercici de dret democràtic penalitzant el retard en el conveni o la devolució de les subvencions que no s'han gastat en matèria de serveis i prestacions d'ajuda a la dependència

El resultat és que es continua perjudicant els més necessitats i els seus familiars quan l'important són les persones i no el negoci controlat des de despatxos D'empreses privades amb un full de ruta clara: consolidar un model de mercantilització d'allò social on la necessitat queda subvertida al “negoci – Benefici”.

Basant-se en el que argumenta anteriorment, proposem al Ple l’aprovació dels següents acords:

1r.- Exigir que el Consell abandone la seua actitud obstruccionista i que done solució a les més de 61.000 sol·licituds tramitades.

2n.- Instar a la Generalitat Valenciana a agilitzar les valoracions de les sol·licituds pendents i les emissions de les resolucions oportunes.

3r.- Eliminar la disposició addicional 11 de la Llei De Pressupostos de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2008 que estableix que les persones valorades per la Generalitat Valenciana han d'entendre que la seua sol·licitud ha sigut desestimada si no han rebut resposta en el termini de sis mesos, contravenint la llei 36/2006

4t.- Instar a la Generalitat a què desenvolupe legislativament a la major brevetat l'aplicació de recursos que contempla la llei 36/2006.

5è.- Garantir la suficiència financera per als gastos derivats dels professionals necessaris per a fer front Als plans d'atenció individualitzada (PIE) amb caràcter d'urgència amb contractacions laborals no precàries que reduïsquen la inestabilitat en l'ocupació i milloren la qualitat del servei, al contrari de com es ve practicant amb la constant privatització en el sistema públic de serveis socials

6è.- Exigir l'establiment de mecanismes de llistes d'espera públiques per registre institucional en funció de peticions d'usuaris establint prioritat sobre aquelles persones en situació de gran dependència que en aquests moments no siguen beneficiaris de cap recurs.

7è.- Garantir el finançament i desenrotllament de la cartera de serveis i prestacions destinats a la prevenció de les situacions de dependència (l'anomenada predependència) així com el foment de l'autonomia personal de les persones afectades, disminuint col·lateralment els efectes negatius que té aquesta situació desatesa i de sobrecàrrega per a les seues famílies.

8è.- Impulsar un Pla Municipal per a la Promoció de l'Autonomia Personal i d'Atenció a les persones en situació de Dependència.

9è.- Instar el govern de l´Estat Espanyol al desenvolupament del sistema estatal d'atenció a la dependència i l'aplicació i gaudiment dels drets derivats de la llei progressivament sense perjudici dels ciutadans per qüestions territorials i de color polític. Tal com arreplega la llei 39/2006, les tres administracions han d'actuar conjuntament per a aconseguir un adequat i suficient desenvolupament de la mateixa per a no lesionar els drets, deixant en desemparament, a les persones majors, persones amb discapacitat, persones amb malaltia mental i a les seues famílies, que sol·liciten un dret per llei.

10è.- Que es trasllade del contingut de la present moció i dels acords adoptats a:

- Les associacions i entitats cíviques afectats i sindicats

- President del Govern de l´Estat Espanyol.

- President de La Genaralitat Valenciana

- Ministeri d'Educació, Política social i Esport

- Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana.

- Portaveus i grups parlamentaris en les Corts Valencianes

- Sindicatura de Greuges

- Defensor del Poble

Simat de la Valldigna, 12 de maig de 2008

SIGNAT SIGNAT

AGUSTINA BRINES (Regidora) JULI IBAÑEZ (Regidor)