dijous, 22 de maig de 2008

Convocatòria Plenari Dilluns 26 de maig.Decret núm.: 208/2008
Simat de la Valldigna, 22 de maig de 2008

SEBASTIAN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, convinc en convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, a celebrar amb les dades i l’odre del dia que tot seguit s’indica:

Data: dilluns 26 de maig de 2008 Hora: 19:30 h (7.30 de la vesprada)
Lloc: Casa Consistorial
ORDRE DEL DIA:

1r. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:

Pressa de possessió del regidor Rafael Cabanilles Insa.
Examen i aprovació, si escau, actes de les sessions celebrades els dies 28 d’abril i 12 de maig de 2008.
Aprovació projecte de l’obra “ Millora Casa de la Musica, 2008”.
Adjudicació, si escau, del contracte de serveis “ Bar Poliesportiu”.
Mocions del grup municipal BLOC:
1.5.1.Mocio sobre l’aplicació de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació.
de dependència.
1.5.2 Moció relativa al desenvolupament del Dret Foral Valencia.
Moció del grup municipal Esquerra Republicana:
1.6.1 Moció per a fomentar l’estalvi d’aigua.
1.6.2 Moció per el avortament lliure.
1.6.3 Moció per la llibertat de Franki.
1.6.4 Moció per uns pressupostos participatius.


2r. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
3t. TORN D’INTERVENCIONS

I, perquè conste, signe davant de Secretari de la Corporació Local.
L’alcalde, La secretaria,

1 comentari:

Anònim ha dit...

Quin bloc teniu que no es mou. Bueno, no sé si el bloc polític, però este, res de res. A vore si digueu algo