dilluns, 19 de maig de 2008

Moció Dret Foral Valencià.

Agustina Brines i Sirerol, i Juli Ibáñez Montagud, regidors del Grup Polític Municipal del BLOC de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, presenten al Ple la següent Moció, pel que fa al desenvolupament del Dret Foral valencià.

MOCIÓ

La reforma de l’Estatut d’Autonomía va assignar, en el seu article 49.1 i la seua disposició transitòria tercera, la competència exclusiva sobre el Dret Civil Foral valencià a la Generalitat.

La Llei Valenciana sobre Règim Econòmic Matrimonial va ser aprovada el 20 de març del 2007. Suposava un pas important en la recuperació i actualització del dret civil valencià per adoptar com a règim econòmic comú matrimonial la separació de bens sobre la “ganancial castellana” que ara està en vigor.

El Govern de l´Estat Espanyol ha recorregut davant el Tribunal Constitucional la Llei Valenciana de Règim Econòmic Matrimonial i ha sol·licitat la seua suspensió cautelar.

Per tot això, proposem al Ple els següents acords:

1.- El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna es dirigeix al president del Govern de l´Estat Espanyol a fi de manifestar-li la seua preocupació davant la interposició del recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 10/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de Règim Econòmic Matrimonial, i per demanar-li la seua immediata retirada ja que el nostre Estatut d’Autonomia, art. 49.1 2a, atorga a la Generalitat la competència sobre legislació civil.

2.- El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna manifesta que, respecte a la nova legislació que siga objecte de desplegament autonòmic, els valencians i valencianes farem valdre el mateix respecte i un tracte igual i sense cap tipus de greuge ni discriminació amb els altres territoris amb dret civil foral propi que gaudeixen també de competència legislativa plena en la matèria, llevat que la legislació valenciana esdevinguera en límit incompatible amb els valors d’una societat democràtica avançada. També ens comprometem a que la nova legislació responga al principi de la màxima llibertat individual que impregna el nostre dret civil foral.

3.- El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna dóna suport al treball realitzat per les Corts Valencianes en recuperació del nostre dret civil dins el marc estatutari i constitucional i insten al Consell a desplegar una campanya de comunicació a fi de divulgar a tota la ciutadania del País Valencià les novetats del nou règim econòmic matrimonial, en especial a tots els registres civils de manera que les persones que formalitzen, davant aquests organismes, expedient matrimonial coneguen amb antelació la nova regulació.

4.- El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna insta el Consell a aprofundir, durant aquesta legislatura, en la recuperació i actualització del dret foral valencià, pel que fa a les matèries de dret successori, que haurà d’incloure la llibertat de testar, i de règim d’obligacions i contractes, contemplats en el nostre dret històric valencià.

5.- Siga lliurada còpia de la present moció als Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes i a la Presidència del Govern de l´Estat Espanyol.

Simat de la Valldigna, 12 de maig de 2008.

SIGNAT SIGNAT

AGUSTINA BRINES (Regidora) JULI IBÁÑEZ (Regidor)