dimecres, 5 de novembre del 2008

PRESSUPOSTOS GENERALITAT. AL·LEGACIONS DEL BLOC.PRESSUPOSTOS GENERALITAT 2009

1.- Previsions econòmiques.

El BLOC exigeix al Consell més serietat i transparència, ja que administraran l’any 2009, 16.645’2 milions d’euros, aproximadament el 16 % del PIB valencià.

El Consell no adjunta als Pressupostos el quadre macroeconòmic que els justifica. Sols inclou la previsió d’augment del PIB (1 %), la mateixa que utilitza el govern central i a la que es critica per excessivament optimista i poc creïble. Les previsions dels centres de prediccions situen el PIB en un creixement negatiu de l’1 %. No figura als pressupostos la previsió del Consell sobre la xifra de desocupats per a l’any 2009 (taxa d’atur a l’EPA de l’11’33 a setembre de 2008 i previsió de pujar per damunt del 15 %), principal preocupació actualment dels valencians, per la qual cosa no són creïbles les previsions en que es basen els pressupostos.

Tampoc trobem al projecte de pressupostos cap capítol específic per a explicar com faran front a la situació de crisi econòmica, que de segur empitjorarà l’any 2009.

2.- Ingressos.

La previsió de recaptació per impostos directes (sobre la renda i sobre el capital) són excessivament optimistes, ja que mostren augments del 24’8 % i 31’7 %. Les estimacions màximes d’altres comunitats autònomes se situen al voltant del 20 %. Pel que fa a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, troben més encertat pressupostar una reducció del 46 %, en línia amb la reducció de vendes de vivendes, més que la del 28’7 % que inclou el projecte de pressupostos presentat.

Propostes del BLOC:

Exempció de l’ITPAJD per a les compravendes de vivenda i hipoteques pels joves.
Eliminació del cèntim sanitari com ha recomanat la Unió Europea.

Pregunta:

On apareix als pressupostos la deducció sobre les hipoteques anunciada pel president Camps en setembre d’enguany amb motiu del debat de política general?.

3.- Despeses.

3.1.- Personal.

És la partida que més augmenta 8’7 %, per damunt de l’augment de la xifra total dels pressupostos 3’3 %. Al País Valencià els expedients de regulació d’ocupació (ERE) s’han duplicat els vuit primers mesos de l’any 2008, per la qual cosa des del BLOC proposem reduir les despeses del personal de confiança en un 25 %. Caldria exigir una auditoria externa que quantifique el personal de confiança al servei de l’administració autonòmica, inclosos organismes i empreses publiques, per a la vista dels resultats augmentar el percentatge de reducció.

3.2.- Infraestructures.

Dos propostes del BLOC per a fer front a la crisi econòmica:

Major dotació per al programa de rehabilitació d’equipaments públics, rehabilitació urbana, conservació i millora de centres històrics. Incomprensiblement, els pressupostos presenten una reducció d’esta partida de 20’45 milions d’euros respecte de l’any 2008, per la qual cosa la nostra proposta és d’augment de la dotació en 50 milions d’euros.

Inversió pública en la xarxa de parcs i centres logístics. Els pressupostos redueixen la dotació per a “Ordenació y coordinació del transport terrestre i logística” respecte de 2008 en 5’2 milions d’euros, per la qual coa la Nostra proposta és d’augment de la dotació en 50 milions d’euros.

3.3.- Sanitat.

Proposta del BLOC:

Augment de la dotació en Sanitat fins que la inversió pública per habitant s’apropa a la mitjana estatal. Per al primer any proposem l’augment de 200 euros per habitant, la qual cosa suposaria incrementar els pressupostos en 900 milions d’euros. El finançament d’este augment pot venir per una millora del finançament autonòmic (dèficit fiscal anual amb dades de 2005 de més de 5.000 milions d’euros) o també per una reducció dels beneficis fiscals atorgats per la Generalitat (impostos sobre successions, donacions, patrimoni, etc.) previstos al pressupost per 1.949’3 milions d’euros.

3.4.- Indústria i Innovació.

Proposta del BLOC:

Redacció d’una llei de Política Industrial Valenciana, per a que al mateix temps que promovem empreses innovadores no desaparega la indústria convencional i el seu entramat comercial, logístic i de serveis en els que es recolza. Mentre el Consell als pressupostos torna a reduir la dotació per a política industrial en 5’7 milions d’euros respecte de l’any 2008. La nostra proposta consistiria en augmentar la dotació en 50 milions d’euros. Al mateix temps per a facilitar el seu finançament i l’eficiència de la política industrial valenciana proposem la fusió en una única Agència Pública tant l’IMPIVA, IVEX i VCI (Valencia Community Investment).

3.5.- Agricultura, Peixca i Alimentació.

Proposta del BLOC per a afrontar la crisi econòmica:

Apostar per el suport a la indústria agroalimentària, per la qual cosa proposem l’augment de la dotació de la partida de qualitat agroalimentària en 15 milions d’euros, mentre que el projecte de pressupostos preveuen mantenir-la pràcticament igual que l’any 2008.3.6.- Benestar Social.

Propostes del BLOC:

Augmentar la dotació per a l’aplicació efectiva de la llei de dependència, exigint al govern central la seua part corresponent. Al projecte de pressupostos es preveu una dotació de 244’5 milions d’euros, un 9’1 % més que l’any 2008, la qual cosa de segur és insuficient per l’actitud contraria del Consell al no reconèixer situacions de dependència clares, per la qual cosa proposem un augment addicional de 25 milions d’euros.

Complementar la pensió contributiva dels jubilats valencians en 150 euros anuals, per a situar la seua pensió en la mitjana estatal (817’52 euros)

Rafael Beneyto Cabanes
Secretari de Política Econòmica del BLOC