divendres, 24 d’octubre del 2008

CONVOCATÒRIA PLENARI OCTUBRE.


377 /2008Simat de la Valldigna, 22 d’octubre de 2008

ELADI MAINAR CABANES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, convinc en convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, a celebrar amb les dades i l’odre del dia que tot seguit s’indica:

Data: dilluns 27 d’octubre de 2008 Hora: 19:30 h (7.30 de la vesprada)Lloc: Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA:
1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
1.1. Ratificació de les al·legacions presentades davant la Confederació Hidrogràfica del Xuquer en relació al “Projecte informatiu de les obres de laminació i millora del drenatge de la conca del riu Vaca ( Valencia) i el seu estudi d’impacte ambiental”.
1.2. Examen i aprovació, si escau, de la modificació de l’ordenança reguladora de la Taxa per la prestació del servei públic d’assistència i estància en la guarderia infantil
1.3. Rectificació acord plenari dat 30 d’abril de 2001, pel qual s’adopta acord en relació als terrenys municipals al paratge “ Els Clots”.
1.4. Aprovació Modificació de crèdits 5/08 per crèdit extraordinari i suplements de crèdit.
1.5. Agenda 21 Local: Assumpció compromís desenvolupament del Pla d’Acció local.
1.6. Acceptació subvenció “ Condicionament Camins Rurals 2008-2009” de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
1.7. Moció del BLOC sobre condemna d’agressions sofertes per Maite Peiró i altres quan participaven en el Correllengua a Gandia.
1.8. Mocions del PP:
1.8.1. Moció sobre ampliació de personal laboral, dones de neteja.
1.8.2. Moció sobre inclusió als pressupostos 2009 d’una partida per dur endavant Pla urgent d’actuació integral al Pla de Corrals.
1.8.3. Moció sobre inclusió als pressupostos 2008 d’una partida per dur endavant la Millora integral de les Foies.
1.9. Moció del PSOE, ERPV i BLOC:
1.9.1. Moció sobre petició al President de la Diputació Provincial de Valencia.
1.9.2. Moció sobre sol·licitud de cessament del Conseller Alejandro Font de Mora.
2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
3. TORN D’INTERVENCIONS
I, perquè conste, signe davant de la Secretària de la Corporació Local.