dimarts, 30 de setembre del 2008

Plenari de Setembre. Resum i votacions.Decret núm.: 341/2008
Simat de la Valldigna, 24 de setembre de 2008

ELADI MAINAR CABANES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, convinc en convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, a celebrar amb les dades i l’odre del dia que tot seguit s’indica:

Data: dilluns 29 de setembre de 2008 Hora: 19:30 h (7.30 de la vesprada)
Lloc: Casa Consistorial
ORDRE DEL DIA:

1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
1.1 Examen i aprovació de les actes corresponent a les sessions celebrada els dies 26 de maig, 30 de juny, 8 de juliol, 28 de juliol i 4 d’agost de 2008.(11 VOTS, UNANIMITAT)
1.2 Donar compte dels decrets d’Alcaldia (NO HI HA VOTACIÓ)
1.3 Aprovació regim dedicació recollit en l’article 75.2 de la Llei Reguladora de Bases de Regim Local referits als membres de les Corporacions Locals. 6 A FAVOR (PSPV+BLOC+ERPV) 5 ABSTENCIONS (PP+EU/ACAIS)
1.4 Aprovació de la modificació del regim d’indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats. 10 A FAVOR (PSPV+BLOC+ERPV+PP) 1 ABSTENCIÓ (ACAIS)
1.5 Nomenament dels representants de la Corporació en òrgans col·legiats.
1.5.1 Representants en la Mancomunitat de la Valldigna 6 A FAVOR(PSPV+BLOC+ERPV) 5 CONTRA(PP+EU/ACAIS)
1.5.2 Representants en la Mancomunitat de la Safor 6 A FAVOR(PSPV+BLOC+ERPV) 5 CONTRA (PP+EU/ACAIS)
1.5.3 Representant en el Consorci Provincial de Bombers. 6 A FAVOR (PSPV+BLOC+ERPV) 5 ABSTENCIONS (PP+EU/ACAIS)
1.5.4 Representant en el Consell Escolar del col·legi públic “Valldigna 10 A FAVOR (PSPV+BLOC+ERPV+PP+EU/ACAIS) 1 ABSTENCIÓ (PP)
1.5.5 Representant en la Mancomunitat de la Ribera 6 A FAVOR (PSPV+BLOC+ERPV) 5 ABSTENCIONS (PP+EU/ACAIS)
1.5.6 Representant i suplent en l’Associació de la Xarxa de Municipis Valencians cap a la sostenibilitat. 6 A FAVOR (PSPV+BLOC+ERPV) 5 ABSTENCIONS (PP+EU/ACAIS)
1.5.7 Representant en el Consorci del pla Zonal de Residus Zones X, XI, XII. 6 A FAVOR (PSPV+BLOC+ERPV) 4 ABSTENCIONS (PP) 1 CONTRA (EU-ACAIS)
1.5.8 Fons Valencià per la Solidaritat. 6 A FAVOR (PSPV+BLOC+ERPV) 5 ABSTENCIONS (PP+EU/ACAIS)
1.6 Donar compte de la resolució de l’alcaldia en matèria de nomenament de tinents d’alcalde i delegació d’atribucions. NO HI HA VOTACIÓ.
1.7 Adjudicació de l’obra “ Millora Casa de la Musica 2008”, inclòs en el PPOS 2008. 11 A FAVOR, UNANIMITAT.
1.8 Ajuda municipal adquisició llibres de text. 11 A FAVOR, UNANIMITAT.
1.9 Modificació de la plantilla municipal. 6 A FAVOR (PSPV+BLOC+ERPV) 4 CONTRA (PP) 1 ABSTENCIÓ (EU-ACAIS)
1.10 Modificació de crèdits num 4/08 per crèdit extraordinari. 6 A FAVOR (PSPV+BLOC+ERPV) 4 CONTRA (PP) 1 ABSTENCIÓ (EU/ACAIS)
1.11 Aprovació acord en relació a la exencio IBI rustica exercici 2007. 11 A FAVOR, UNANIMITAT.
1.12 Conveni de col·laboració entre la Fundació General de la Universitat de Valencia i l’Ajuntament de Simat de la Valldigna en el marc del Centre Internacional de Gandia. 11 A FAVOR, UNANIMITAT.
1.13 Estudi i aprovació de l’Ordenança Ordenança fiscal reguladora de la taxa per atorgament de llicències municipals d'ocupació d'edificacions. 6 A FAVOR (PSPV+BLOC+ERPV) 5 ABSTENCIONS (PP+EU/ACAIS)
1.14 Aprovació Conveni de col·laboració entre SIGFITO AGROENVASES S.L. i “CENTRO DE AGRUPAMIENTO” per implantar mecanismes que faciliten la recollida selectiva de residus d’envasos fitosanitaris en la Comunitat Valenciana. 11 A FAVOR, UNANIMITAT.
1.15 Aprovació definitiva d’alteració de la qualificació jurídica (desafectació) de 101,74 m2 del pati del CP Valldigna. 11 A FAVOR, UNANIMITAT.
1.16 Donar compte de les diferents proposicions presentades a l’Ajuntament per la confeccio de l’Agenda 21. NO HI HA VOTACIÓ.


2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA

3. TORN D’INTERVENCIONS

I, perquè conste, signe davant de la Secretària de la Corporació Local.
L’alcalde, La secretària,